خدمات ما

خدمات ارائه شده توسط خیریه موسی بن جعفر علیه السلام

 آموزش و توان افزایی

ارائه خدمات آموزشی و توان افزایی

فعالیت های نیکوکارانه

ارائه خدمات نیکوکاری و معیشت

خانه سلامت فهرج

ارایه خدمات سلامت و بهداشتی

مشاورین اجتماعی

خدمات مشاوره اجتماعی

هم افزایی خیریه ها

ستاد هم افزایی خیریه ها

چگونه می توانم کمک کنم

ارائه کمک های مالی

آموزش و پرورش

06 خرداد 1397

آموزش و پرورش

امروزه نظام آموزش و پرورش بنا به ضرورت تغییرات اجتماعی یکی از سازمان های پیچیده و بزرگ اجتماعی در هر کشوری محسوب می شود و با رشد و توسعه اجتماعی فرهنگی و اقتصادی پیوند ناگسستنی دارد و به تدریج از یک حالت ساده ابتدایی به یک حالت پیچیده درآمده است . ثمربخشی این نظام از یک سو تبدیل کردن انسان های مستعد به انسانهای سالم ،بالنده ، متعادل و رشدیافته است از سوی دیگر تامین کننده نیازهای انسانی جامعه در بخش متفاوت فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی است . نظر به چنین اهمیتی است که در عصر کنونی همه دولت های جهانی از کوچک و بزرگ ، قدرتمند و ناتوان و صنعتی و در حال توسعه ،پرداختن به آموزش و پرورش مردم خود را در شمار وظایف اساسی می دانند و پای همگانی ، سراسری و حتی اجباری کردن آنها تعهدات سنگینی در قانونهای اساسی و بنیادی خود می گنجانند و درصد زیادی از تولید ناخالص ملی و بودجه جاری و عمرانی کشور را به این امر مهم اختصاص می دهند . امروزه به دلیل گسترش علوم و تجارب بشری و توسعه فن آوری و پیشرفت های صنعتی گرایش به سازمان های آموزش و پرورش امری فراگیر و جهانی شده است به حدی که یکی از شاخص های مهم رشد هرجامعه را وسعت دامنه وظایفی می دانند که نظام آموزش و پرورش آن به عهده گرفته است .

نظام آموزش و پرورش در همه حال وظایف و کارکردهای مختلفی را به طور آشکار و نهان برعهده دارد و ابراز تحقق اهداف و مقاصد اجتماعی به شمار می رود و کارکردهای آن به حدی است که جوامع مختلف انتظار دارند این سازمان باید پاسخگوی نیازهای مادی و معنوی آنان باشد و به عنوان یک عامل تحقق نیازهای فردی و اجتماعی و رشد و توسعه فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی جامعه باشد ، بنابراین باید با توجه ویژه به این سازمان بزرگ و حمایت هم عوامل موثر برای رسیدن به اهداف عالیه نظام تعلیم و تربیت برنامه ریزی شود .

پیش دبستانی :

دانش آموزان دوره پیش دبستانی در سال تحصیلی 97-96 به تعداد 679 نفر در 43 آموزشگاه غیردولتی با 43 کلاس به امر آموزش مشغول بوده اند که سهم شهر فهرج از این تعداد دانش آموز 142 نفر و تعداد دانش آموز روستایی  537 نفر می باشد.

شاخص های آموزشی دوره پیش دبستانی  در مدارس شهرستان فهرج سال تحصیلی 97-96

شهرستان

آموزشگاه

کلاس

دانش آموز

فهرج

43

43

679

دوره ابتدایی :

در سال تحصیلی 97-96 تعداد دانش آموزان در مقطع ابتدایی شهرستان فهرج 5301 نفر بوده که در 51 آموزشگاه دولتی با 251 کلاس به امر تحصیل مشغول بوده اند که از این تعداد دانش آموز 586نفر پسر و 523 نفر دختر سهم شهر فهرج  و 2195نفر پسر ،1997 نفر دختر مربوط به روستاهای فهرج می باشد . آمار نسبت دانش آموز به کلاس (تراکم ) نشان می دهد نسبت 11/21 می باشد .

شاخص های آموزشی دوره ابتدایی در مدارس شهرستان فهرج سال تحصیلی 97-96

شهرستان

آموزشگاه

کلاس

دانش آموز

تراکم دانش آموزدر کلاس

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

فهرج

51

89/1

251

21/2

5301

06/2

11/21

استان

2687

100

11324

100

256540

100

59/22

با توجه به اینکه تعداد کارکنان مقطع ابتدایی شهرستان فهرج 210 نفر (108 نفر زن و 102 نفر مرد ) هست نسبت دانش آموز به معلم در شهرستان تعداد 25/24 می باشد .

شاخص های آموزشی دوره ابتدایی به تفکیک جنسیت مدارس شهرستان فهرج سال تحصیلی97-96

شهرستان

آموزشگاه

تعداد دانش آموز

تعداد کلاس

دخترانه

پسرانه

مختلط

دخترانه

پسرانه

مختلط

دخترانه

پسرانه

مختلط

فهرج

6

8

37

1401

1154

3106

41

43

167

جمع

51

5301

251

متوسطه دوره اول:

در سال تحصیلی 97-96 تعداد دانش آموزان در مقطع متوسطه اول  1745 نفر بوده که در24 آموزشگاه دولتی با 79 کلاس به امر تحصیل مشغول بوده اند .

شاخص های آموزشی دوره متوسطه اول  در مدارس شهرستان فهرج در 97-96

فهرج

آموزشگاه

کلاس

دانش آموز

تراکم دانش آموز در کلاس

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

فهرج

24

42/2

79

69/1

1745

57/1

08/22

استان

991

100

4668

100

111025

100

80/23

با توجه به این که تعداد کارکنان مقطع راهنمایی شهرستان 89 نفر (48 زن و 41مرد ) هست نسبت دانش آموز به معلم در شهرستان تعداد 60/19 می باشد .

شاخص های آموزشی متوسطه دوره اول  در مدارس شهرستان فهرج سال تحصیلی 97-96

نوع مدرسه

آموزشگاه

کلاس

دانش آموز

دخترانه

پسرانه

دخترانه

پسرانه

دخترانه

پسرانه

عادی دولتی

12

12

39

40

793

952

متوسطه دوره دوم  نظری :

جمعیت دانش آموزان متوسطه دوره دوم در سال تحصیلی 97-96  تعداد 810 نفر بوده که 437 دختر و 373 پسر می باشد که سهم شهر فهرج 295 نفر پسر و 260 دختر و سهم روستاها 177 نفر دختر و 78 نفر پسر هست و طبق جدول ذیل آمار نسبت دانش آموز به کلاس (تراکم ) 75/19 نفر می باشد .

شاخص های آموزشی متوسطه دوره دوم سال تحصیلی 97-96

شهرستان

آموزشگاه دولتی وغیردولتی

کلاس

دانش آموز

تراکم دانش آموز در کلاس

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

فهرج

15

2/91

41

1/44

810

1/44

75/19

استان

515

100

2845

100

56037

100

71/18

با توجه به اینکه تعداد کارکنان مقطع متوسطه دوره دوم شهرستان79 نفر (45زن و 34مرد ) هست ، نسبت دانش آموز به معلم در دوره دوم شهرستان تعداد 25/10 می باشد.

شاخص های آموزشی دوره متوسطه نظری و پیش دانشگاهی (به تفکیک جنسیت) سال تحصیلی97-96

نوع مدرسه

آموزشگاه

کلاس

دانش آموز

عادی دولتی

دخترانه

پسرانه

دخترانه

پسرانه

دخترانه

پسرانه

9

6

27

14

437

373

دوره کاردانش ، فنی و حرفه ای :

در سال تحصیلی 97-96 تعداد دانش آموزان هنرستانها  400 نفر می باشد که در 7 واحد آموزشی فنی،حرفه ای و کاردانش مشغول تحصیل هستند که از این تعداد 125 نفر دختر و 275 نفر پسر می باشند و تراکم دانش آموزی معادل 81/14 می باشد .

شاخص های آموزشی دوره کاردانش شهرستان سال تحصیلی 97-96

شهرستان

آموزشگاه

کلاس

دانش آموز

تراکم دانش آموزی در کلاس

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

فهرج

7

2/23

27

1/79

400

1/56

81/14

استان

313

100

1502

100

25511

100

71/18

با توجه به اینکه تعداد کارکنان دوره فنی،حرفه ای و کاردانش 30 نفر ( 14 زن و 16 مرد) می باشد نسبت دانش آموز به معلم در این دوره 33/13 است.

شاخص های آموزشی دوره کاردانش (به تفکیک جنسیت ) 97-96

نوع مدرسه

آموزشگاه

کلاس

دانش آموز

عادی دولتی

دخترانه

پسرانه

دخترانه

پسرانه

دخترانه

پسرانه

3

4

9

18

125

275

واحد سوادآموزی

سوادآموزان تحت پوشش در سال 96 ،516 نفر بوده که نسبت به سال گذشته 365 نفر کاهش پیدا کرده است از تعداد 516 نفر کل سوادآموزان 39 نفر شهری و 477 نفر روستایی می باشند که 169 زن و 178 مرد را شامل می شود.

شاخص های سوادآموزی شهرستان فهرج در سال تحصیلی 97-96

دوره

تعداد سوادآموز

تعداد کلاس

شهری

روستایی

جمع

شهری

روستایی

جمع

سوادآموزی

انتقال

تحکیم

39

477

516

10

66

76

شاخص های سوادآموزی به تفکیک جنسیت در سال 97-96

سال

سوادآموزی

زن

مرد

جمع

1395

569

312

881

1396

287

229

516

جمع

856

541

1397

 

قابليت ها، تنگناها، چشم انداز، راهبردها، سياست ها و اولويت ها

در بخش آموزش عمومي شهرستان فهرج

قابليت ها :

وجود پيشينه تاريخي و اعتقادات مذهبي

وجود دانش آموزان با استعداد در زمينه هاي مختلف

وجود مردمي همراه با سياستها و برنامه هاي کلي کشور

علاقه مردم به مسائل مذهبي و ديني و همکاري در اين زمينه

وجود جمعيت جوان و متقاضي همکاري در پيشرفت شهرستان

فراهم بودن شرايط مناسب براي توسعه آموزشهاي فني و حرفه اي

وجود همکاران فرهنگي جوان و داراي انگيزه در برخي بخش ها

وجود مردمي متعهد ، ايثارگر و ولايت مدار

همکاري روستائيان در مسائل فرهنگي و توسعه و عمران روستاها

تعامل مطلوب همه دستگاهها و نهادها براي پيشرفت شهرستان

داشتن زمينه و آمادگي براي توسعه گردشگري در شهرستان

آمار خوب مردم ساکن در روستاها و وجود تعدادي روستاي پرجمعيت که مرکزيت دارند

وجود فارغ التحصيلان دانشگاهي مناسب در همه رشته ها نسبت به آمار شهرستان

چشم انداز و اهداف بلند مدت :

افزايش جذب نيروي بومي ماهر .

افزايش مشارکت والدين در زمينه هاي مختلف آموزشي ، تربيتي ، فرهنگي ، بهداشتي و ...

افزايش پوشش تحصيلي .

جلوگيري از ترک تحصيل و ازدواج هاي زودهنگام دانش آموزان .

توسعه سهم دانش آموزان فني ، حرفه اي و کاردانش .

بهره گيري بيشتر از فناوري هاي جديد به ويژه در روستاها .

تجهيز تمام مدارس به کتابخانه هاي در حد مدرسه .

ارتقاي کيفيت آموزشي مدارس به ويژه مدارس چند پايه .

افزايش سطح آگاهي والدين و دانش آموزان به ويژه در مدارس ابتدايي مختلط روستايي .

توسعه فعاليتهاي کانون هاي فرهنگي و تربيتي .

ايجاد انگيزه در مردم براي مشارکت بيشتر در امورات آموزش و پرورش .

ايجاد زمينه شکوفايي استعدادهاي دانش آموزان در ابعاد مختلف .

توانمند سازي معلمان در زمينه هاي مختلف .

توسعه فعاليت هاي ورزشي در مدارس .

توسعه جدي فعاليت هاي قرآني در مدارس.

توسعه فعاليتهاي پژوهشي و خدمات پژوهشسراي دانش آموزي

توانمندسازي والدين و توسعه برنامه هاي آموزش خانواده

تنگناها و محدوديت هاي موجود :

عدم وجود نيروي متخصص بومي در برخي رشته ها

وجود نيروهاي غيربومي زياد در شهرستان

تقاضاي زياد نيروها براي خروج از شهرستان (انتقالي)

کمبود جدي امکانات رفاهي ، خدماتي و تفريحي در کل شهرستان .

تک محصولي بودن کشاورزي (خرما)ونبود بازار مناسب اين محصول .

شرايط آب و هوايي نامناسب

وجود طوفانهاي شن و گردوغبار در ايام زيادي از سال

در حاشيه قرار گرفتن شهرستان به ويژه مرکز شهرستان

نزديک بودن به مرزهاي جنوب شرق و شرق کشور و آخرين نقطه استان کرمان به سمت زاهدان

کمبود جدي فضاي آموزشي مناسب

وجود تعدادي مدارس تخريبي و بسيار قديمي

کمبود نيروي انساني به ويژه نيروي انساني بومي

وجود مشکل جدي تجهيزات سرمايشي در مدارس و عدم توانايي تامين هزينه هاي برق در فصل گرما

ناکافي بودن سرانه مدارس و عدم وجود دريافت کمکهاي مردمي مناسب (وجود فقر در اکثر روستاها)

کمبود امکانات پژوهشي در مدارس و مرکز شهرستان ( نياز به توجه جدي به پژوهش سراي دانش آموزي تازه تاسيس)

کم سوادي اکثريت والدين و عدم امکان همکاري مناسب والدين در مسائل آموزشي

کمبود تجهيزات کارگاهي در مدارس فني ، حرفه اي و کاردانش

کمبود تجهيزات آزمايشگاهي در اکثريت مدارس

کمبود نمازخانه در مدارس ( با توجه به استقرار پايه ششم در ابتدايي بدون تغيير فضاي مدرسه )

کمبود سالن ورزشي و تجهيزات ورزشي در اکثريت مدارس

جذاب نبودن فضاي مدارس شبانه روزي و نياز به ايجاد فضاي شاداب و بانشاط خوابگاهي

کمبود جدي اعتبارات حوزه هاي فرهنگي و هنري

نبود استخر شنا در مجموعه آموزش و پرورش

نداشتن خوابگاه و سلف سرويس اکثريت مدارس شبانه روزي

راهبرد هاي توسعه :

جذب نيروهاي بومي متخصص و ماهر

ايجاد جذابيت و تجهيز مناسب شهرستان به امکانات رفاهي و خدماتي

نوسازي مدارس تخريبي

ساخت مدرسه در روستاهايي که به تازگي مدرسه در آنها تاسيس شده است .

تامين امکانات پژوهشي و تخصيص اعتبار کافي به پژوهش سرا

تامين امکانات و تخصيص اعتبارات به دارالقرآن

توانمندسازي و اختصاص بودجه جهت آموزش خانواده ها

توانمندسازي معلمان با توجه به اينکه اکثريت نيروها جوان هستند 

تامين امکانات و تجهيزات مدارس فني ، حرفه اي و کاردانش

ايجاد خوابگاه و سلف سرويس مناسب در مدارس شبانه روزي

سرويس دهي مناسب به روستاهاي فاقد مدرسه در بحث اياب و ذهاب دانش آموزان (متوسطه اول و دوم که امکان تاسيس ندارد )

ايجاد سالن ورزشي در تمام روستاهاي پرجمعيت

راه اندازي کارگاه کامپيوتر در تعدادي روستا که روستاهاي کم جمعيت هم به آنها دسترسي داشته باشند

راه اندازي آزمايشگاه و کارگاه درتعدادي مدارس پرجمعيت که مرکزيت هم داشته باشند .

توجه جدي و تخصيص اعتبار به امورات پرورشي و فرهنگي

سياست هاي کلي شهرستان :

افزايش روحيه کار ، تلاش و فعاليت موثر

ايجاد شرايط مناسب براي افزايش روحيه کار تيمي و گروهي

کيفيت بخشي به فعاليتهاي آموزش و پرورش در همه بخشها

ايجاد روحيه واقعيت گرايي

ارزشمداري ،حفظ ارزشها و استفاده از همه ظرفيت ها و گروه ها در مجموعه آموزش و پرورش

توجه ويژه به پايه اول ابتدايي

ايجاد انگيزه و افزايش قبولي دانشگاههاي دولتي به ويژه دانشگاه فرهنگيان.

افزايش اعتبارات دولتي آموزش و پرورش

افزايش حضور خيران مدرسه ساز در شهرستان فهرج

توسعه فعاليتهاي پژوهشي و قرآني (پژوهش سرا و دارالقرآن )

توسعه تجهيزات و امکانات مدارس

توانمندسازي معلمان و مديران مدارس

توانمندسازي والدين و افزايش کيفي و کمي دوره هاي آموزش خانواده

افزايش کيفي و کمي دوره هاي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي

ايجاد زمينه رشد و بروز خلاقيت دانش آموزان .

اقدامات اولويت دار :

تکميل مدارس نيمه تمام خيرساز

تکميل مدارس نيمه تمام نوسازي

تکميل حصار مدارس فاقد حصار

بهسازي ساختمان اداره آموزش و پرورش و تجهيز آن

تامين تجهيزات مدارس به ويژه وسايل سرمايشي

تامين سالن ورزشي مدارس

بهسازي محل اسکان فرهنگيان

نمودار1:مقایسه تعداد دانش آموزان در سالهای تحصیلی 96-95و 97-96

111

نمودار2: تراکم دانش آموز 95-96 و 97-96

222

نمودار 3:سهم تعداد دانش آموزان به تفکیک مقطع در سال 97-96

333

 

گزارش وضعیت مدارس موجود در شهرستان فهرج  و اقدامات انجام شده در حوزه مدرسه سازی (گزارش سال 96)

 به منظور بسترسازی در زمینه تجهیز و تکمیل و توسعه مدارس و کمک به رفع مشکلات مدارس در شهرستان فهرج اقدامات زیر انجام پذیرفته است :  

شناسایی نیروهای بومی جهت پیگیری و مسئولیت این مساله در فهرج 

تشکیل گروه به جهت تسهیل ارتباطات و بررسی موارد در حضور مسئولین

برگزاری جلسه با مدیر آموزش و پرورش شهرستان جناب آقای شهمراد زاده به منظور بررسی راهکارهای توسعه مدارس

برگزاری جلسه در موسسه مهر گیتی با حضور مدیر آموزش و پرورش شهرستان فهرج در تهران و بررسی مشکلات مدارس و ظرفیت سنجی موسسه مهر گیتی

رایزنی به جهت تشکیل کانون مردم نهاد در حوزه مدرسه سازی در فهرج و پیگیری این مساله در شهرستان فهرج

پیگیری اخذ گزارشات مدارس نیازمند به تعمیر ، تجهیز یا ساخت که مورد نیاز مردم منطقه است

مقرر شد اداره آموزش پرورش فهرج از اداره کل آموزش پرورش کرمان مجوز ساخت دو مدرسه را اخذ نماید و موسسه مهر گیتی ساخت این دو مدرسه را عهده دار شدند.

مذاکره و برگزاری جلسه با بنیاد رشد پیرامون بازدید از فهرج و ارائه راهکار و برنامه در این راستا برای منطقه

جلسه با ریاست مجمع خیرین مدرسه ساز جناب آقای هوشنگی پیرامون ارائه مشکلات مدارس در فهرج

 برگزاری جلسه در موسسه مهر گیتی   

 

265      6562    55555


  333  6651

نیمه تمام                    تخریبی

 

 راهبردهای مدرسه سازی در فهرج   

 

nosazinosazi kermankhayerin madresesazbonyad barkatbonyad roshdmehr gititelegram madresesaziamoozesh parvaresh estesnaieمدرسهanjoman hamiyavar1iran manmadrese tehranmadrese babol1madrese esfmadrese ghazvinmajma khaerinmadrese kelardashtmadrese khooymadrese hormozganmadrese kermanebrahimimadrese mobarekemadrese chabaharteh


googlemap

 
 
آدرس: کرمان - فهرج - خیابان عمار - کوچه شهید شهمرادزاده
خیریه موسی بن جعفر علیه السلام
تلفن تماس: 03444280434

 

 

ایمیل: fahrajkhairieh@gmail.com