خدمات ما

خدمات ارائه شده توسط خیریه موسی بن جعفر علیه السلام

 آموزش و توان افزایی

ارائه خدمات آموزشی و توان افزایی

فعالیت های نیکوکارانه

ارائه خدمات نیکوکاری و معیشت

خانه سلامت فهرج

ارایه خدمات سلامت و بهداشتی

مشاورین اجتماعی

خدمات مشاوره اجتماعی

هم افزایی خیریه ها

ستاد هم افزایی خیریه ها

چگونه می توانم کمک کنم

ارائه کمک های مالی

بخش تعاون

08 خرداد 1397

در تاریخ جوامع بشری همواره مواردی وجود داشته که افراد بشر برای تحصیل و تحقق اهدافی به همکاری با هم پرداخته اند . در حقیقت شروع تعاون و همکاری در بین انسان ها را می توان در اول خلقت بشر دانست که اولین آن تشکیل خانواده و سپس ایجاد قبیله ها و بالاخره اجتماعات شهرنشینی به تعبیر دیگر تعاون روابط اقتصادی را بر پایه مناسبات اجتماعی استوار می سازد وکوشش می کند که این روابط بر پایه کمک های متقابل و ارائه خدمات و نیز شناخت نیازهای مشترک باشد نه براساس سودجوئی و رقابت نامشروع و ازدیاد نامعقول ثروت ، از این رو این تفکر و اندیشه دلپذیری است که انسان ها به خود ارج نهند و مناسبات فی مابین را بر پایه فضیلت ، عدالت و کمال استوار سازند این اندیشه معتقد است که انسان ها باید زمینه ای برپا کنند که هر فرد در سایه خود آرامش بیند و چراغی را برافروزد که هر گمگشته ای را را دلیل و راهنما باشد و در پرتو آن سازندگی وتوسعه امکان پذیر شود و نوع دوستی و عشق به دیگران فرصت ظهور و بروز یابد . در دوره ای که اغلب صاحب نظران امور اقتصادی و اجتماعی توسعه مستمر و مداوم را در گرو مشارکت همگانی می دانند و مشارکت از شاخصه های توسعه یافتگی محسوب می شود مناسب ترین ساختار وتشکل سازمانی مؤسسات تعاونی هستند .

شیوه تعاون در بسیاری از کشورهای جهانی ابزار مناسبی برای سامان بخشیدن به رفتارهای اقتصادی ونابسامانی های اجتماعی و نیز بهره گیری هر چه بیشتر و بهتر از همیاری و مشارکت های اقتصادی و اجتماعی مردم است بعضاً بدون یک استراتژی مشخص و یک معیار شاخص ما نمی توانیم از مدیریت نهضت تعاونی انتظار آن را داشته باشیم که در برابر چالش های جهان معاصر به ویژه در حوزه اقتصاد بازار خود را آماده مقابله با چالش های گوناگون مقاومت نمائیم از این رو تعاونی ها باید در ایفای نقش خود به گونه ای مطمئن عمل نمایند که تکالیف و ماموریت های جدیدی را در کشورمان به عهده بگیرند .

1-9-3- مفهوم تعاون

به معنای همکاری و مشارکت جمعی برای رسیدن به منافع جمعی می باشد و شرکت تعاونی عبارت است از اجتماع مستقل اشخاصی که برای تأمین نیازها و هدف های مشترک اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود از طریق اداره و نظارت خود اعضا با مالکیت جمعی و به نحو اختیاری توافق و تلاش می نمایند .

2-9-3- اهداف بخش تعاون

ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه با ایجاد اشتغال

قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارسند ولی توانائی تهیه ابزار کار خود را ندارند .

پیشگیری و تمرکز ناعادلانه ثروت در دست افراد و گروه های خاص در راستای تحقق عدالت اجتماعی

جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن

قرار دادن مدیریت در اختیار نیروی کار به منظور بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود

پیشگیری از انحصار ، احتکار ، تورم و ناهنجاری های اقتصادی

توسعه و تحکیم مشارکت عمومی

3-9-3- اصول تعاون

اصول تعاون دستور العمل هایی هستند که طبق آن ها تعاونی ها تحقق ارزش ها را عملی می سازند هفت اصل تعاون عبارتند از :

عضویت اختیاری و آزاد

کنترل دموکراتیک توسط اعضا

مشارکت اقتصادی اعضا

خودگردانی و عدم وابستگی

آموزش و اطلاع رسانی

همکاری تعاونی ها با یکدیگر

توجه به جامعه و توسعه پایدار

از نظر نوع فعالیت ، تعاونی ها به دو دسته تولیدی و توزیعی تقسیم شدهاند ؛ همچنین در انواع بخشها و زیر     بخشها ـ باستثناء بانکداری و بیمه ـ فعالیت می کنند .

از نظر نوع هدف ، به انواع ذیل تقسیم شدهاند :

تعاونی های با هدف اشتغالزایی برای اعضا خود ؛ این تعاونی ها با تشکل بیکاران جویای کار فاقدسرمایه کافی ، در انواع فعالیت ها حضور دارند

تعاونی های با هدف تأمین نیاز و ارتقاء رقابتپذیری بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط ؛ این تعاونی ها با تشکل صاحبان مشاغل و بنگاه های کوچک و متوسط از قبیل کشاورزان ، صیادان ، تولیدکنندگان صنعتی ، صنوف و سایر مشاغل و حرف در هر یک از رشتههای فعالیت ، عمدتاً به فعالیت توزیعی و خدمات به اعضا می پردازند .

تعاونی های با هدف تأمین نیازهای رفاهی اعضا ؛ این تعاونی ها با تشکل کارگران ، کارکنان دولت و سایر آحاد جامعه عمدتاً در رشتههای بازرگانی (تعاونی های مصرف) ، ساخت و ساز مسکن (تعاونی های مسکن) و فعالیت اعتباری (تعاونی های اعتبار) فعالیت می کنند .

3-9-3-1- نقش و جایگاه بخش تعاونی

در بستر سازی برای رشد سریع اقتصادی ، تعاونی ها از طریق تجمیع سرمایههای کوچک مردم و سرمایهگذاری در فعالیت های مختلف از جمله در تولید محصولات اساسی و استراتژیک ، تولید محصولات پروتئینی ، تولیدات صادراتگرا ، صنایع تکمیلی و تبدیلی بخش کشاورزی ، نوسازی و توسعه باغات ، صنایع مبتنی بر منابع ، صنایع کوچک و متوسط ، بانکداری و بیمه و همچنین از طریق تعامل فعال با بخشهای دولتی و خصوصی ، جلب مشارکت خارجی ، سازماندهی گروه های مردمی و حضور فعال آن ها در روند خصوصیسازی و نیز از طریق افزایش بهرهوری در فعالیت های خود توانسته اند تأثیر گذار باشند ؛ به این ترتیب سهم تعاونی ها در اقتصاد نیز افزایش یافته است .

در تعامل فعال با اقتصاد جهانی ، تعاونی ها با سازماندهی تولیدکنندگان و تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور ، گسترش فعالیت تعاونی های صادراتی و تعاونی های مرزنشین ، ایجاد و توسعه تجارت الکترونیکی و سرمایهگذاری در فعالیت های گردشگری مؤثر خواهند بود .

در رقابت پذیری اقتصاد ، تعاونی ها میتوانند نقش محوری ایفا کنند ؛ هم اکنون یکی از اهداف تعاونی ها در جهان ارتقاء رقابتپذیری بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط می باشد و این هدف از طریق سازماندهی عمودی ، افقی و خوشهای بنگاه های اقتصادی حول موضوعات خاص در قالب تشکل های تعاونی صورت می گیرد . همچنین ادغام و یکپارچه سازی در بخش تعاونی ، شکلگیری شرکت های تعاونی با مقیاس بزرگ جهانی از طریق جلب مشارکت بخشهای دولتی ، خصوصی و خارجی و گسترش خدمات پیشرفته درون بخش تعاونی نیز به رقابت پذیری اقتصاد ملی کمک شایانی می کند . در توسعه مبتنی بر دانائی نیز نقش تعاونی ها می تواند برجسته باشد ؛ زیرا در تحقق آن ، «انسان محوری» نقش اساسی ایفا می کند و این از مزایای ویژه تعاونی هاست . ایجاد و گسترش پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری با مشارکت تشکل های تعاونی ؛ ترویج و گسترش تعاونی در بخشهای آموزش متوسطه ، آموزش عالی و آموزش فنی و حرفهای ؛ گسترش تعاونی های تحقیقاتی ، مشاوره و خدمات نرم افزاری و همچنین توسعه مهارت ها ، آموزش ها و فنآوری اطلاعات و ارتباطات در بخش تعاونی که از اصول تعاونی هاست در توسعه دانایی کشور بسیار مؤثر است .

در حفظ محیط زیست ، تعاونی های متشکل از ساکنان هر یک از مناطق کشور هرگز نقش منفی نخواهند داشت ؛ زیرا نفع آن ها در حفظ محیط زیست خودشان است .

همچنین سازماندهی جنگل نشینان و توسعه زراعت چوب ، از جمله اقدامات مؤثر تعاونی ها می تواند باشد .

در ارتقاء سلامت و بهبود کیفیت زندگی ، تعاونی ها از طریق عضویت فراگیر عامه مردم در تعاونی های خدمات بهداشتی درمانی می تواند ضمن کاهش قیمتها در بخش بهداشت و درمان به بهداشت و سلامت جامعه نیز کمک کنند .

ارتقاء عدالت اجتماعی ، تنها از طریق نظام تأمین اجتماعی میسر نخواهد شد . تعاونی ها از طریق گسترش عضویت؛ برقراری فرصتهای اقتصادی مساوی ؛ تسهیل دسترسی همگان به منابع و امکانات ؛ توانمندسازی جوانان ، زنان ، فارغالتحصیلان دانشگاهی برای اشتغال و ایجاد بنگاه های اقتصادی مقتدر ؛ حفظ و بهبود اشتغال موجود ؛ گسترش مالکیت و حضور عامه مردم در فعالیت های اقتصادی و واگذاری ترجیحی سهام بنگاه های اقتصادی بخش دولتی میتوانند موجب تحقق عدالت اجتماعی و بهبود ضریب جینی شوند .

توانمندسازی فقرا و فقرزدایی از جمله اقداماتی است که می تواند از طریق تعاونی ها نتیجه بهتری عاید کشور کند.

در توسعه فرهنگی کشور ، تعاونی ها بدو روش یکی از طریق ترویج فرهنگ تعاون و دیگری از طریق گسترش تعاونی در عرصه فرهنگی میتوانند نقش ایفا کنند .

نوسازی دولت و ارتقاء اثر بخشی حاکمیت ، با گسترش تعاونی ها و انتقال بخشی از تصدی های اقتصادی و اجتماعی دولت به بخش تعاونی از یکطرف و همچنین اصلاح نقش وزارت تعاون در مجموعة حاکمیتی کشور به نحوی که قادر به گسترش جدی تعاونی های باشد ، از طرف دیگر مطلوب تر خواهد بود .

3-9-3-2- طبقهبندی تعاونی ها

1ـ کشاورزی ؛ 2ـ صنعتی ؛ 3ـ معدنی ؛ 4ـ عمرانی ؛ 5ـ فرش دستباف ؛ مشتمل بر تولید فرش دستباف و تأمین نیاز تولید کنندگان فرش دستباف 6ـ خدمات ؛ مشتمل بر تعاونی های اشتغالزای خدماتی و تعاونی های تأمین نیاز مشاغل خدماتی 7ـ تأمین نیاز تولید کنندگان ؛ مشتمل بر تولیدکنندگان بخش کشاورزی ، تولید کنندگان رشتههای صنعتی ، صنوف تولیدی و خدمات فنی 8ـ تأمین نیاز مصرف کنندگان ؛ مشتمل بر تعاونی های مصرف کارمندی ، مصرف کارگری ، مصرف محلی ، مصرف آزاد ، مرزنشینان ، صنوف توزیعی 9ـ حمل و نقل ؛ مشتمل بر تعاونی های اشتغالزای حمل و نقل و تعاونی های تأمین نیاز خودروداران (کامیون ، وانت ، تاکسی ، ...) 10ـ مسکن ؛ مشتمل بر تعاونی های مسکن کارگری ، کارمندی و آزاد 11ـ اعتبار ؛ مشتمل بر تعاونی های اعتبار کارگری ، کارمندی و آزاد 12 ـ مصرف آموزشگاهی13 ـ چند منظوره

3-9-3-2- وضعیت تعاون در شهرستان

راه اندازی اداره تعاون شهرستان فهرج از جمله مصوبات دور سوم سفر هیات دولت به استان کرمان بود که در آینده نزدیک شروع به فعالیت خواهد نمود .

جدول 3-9-3-3-1- وضعیت شرکت های تعاونی در شهرستان

ردیف

بخش کشاورزی

بخش خدمات

بخش صنعت

بخش مسکن

تعداد تعاونی

24

10

10

1

تعداد اعضاء

294

ليست تعاوني هاي شهرستان فهرج به تفكيك فعال و غير فعال

همانگونه در فايل ملاحظه ميشود از  كل تعاوني هاي غير فعال 62% آنها مربوط به بخش كشاورزي و دامداري ميباشد، كه قريب به اكثريت در سال ٩١ با عنوان توسعه كشاورزي و دامداري تشكيل گرديده كه با عنوان واگذاري آب و زمين به أعضاء اين تعاوني ها ثبت و تشكيل گرديده ، كه متاسفانه هيچگونه واگذاري انجام نگرديده. مابقي تعاوني ها هم به اميد دريافت تسهيلات ارزان قيمت بصورت خانوادگي با اعضا ٧ نَفَره تشكيل يا اينكه هماهنگي و همدلي كه نماد تعاون است بين أعضاء به چشم نميخورد كه إز دلايل شكست اين تعاوني ها ميباشد، در مابقي موارد هم متاسفانه هيچگونه راه برقراري تماس با أعضاء  يا مديران شركتها وجود ندارد كه در فايل قابل ملاحظه ميباشد.

در مقابل ٢١ تعاوني فعال و با ظرفيت هاي فراوان كه در زمينه هاي كشاورزي ، قاليبافي، توليد مرغ گوشتي، خياطي و...  در شهرستان محرومي مانند فهرج مشغول بكار ميباشد،  كه پيشنهاد ميگردد از لحاظ مالي و ساير امكانات تقويت گردند كه بصورت پايلوت و نمونه در شهرستان فعاليت تا مشوقي براي  فعاليت افراد توانا و متخصص در زمينه تعاون گردد.

ضمن اينكه به نسبت تعداد تعاوني فعال به غير فعال كه حدود ٢0% ميباشد نسبت به شهرستان هاي همجوار و هم رده فهرج نسبت خوبي است، اما كافي نيست. از طرفي هم يكي إز مشكلات عمده تعاوني ها نبود تسهيلات و همچنين نبوده ضامن يا وثيقه معتبر( با توجه به اينكه بيشتر اراضي فهرج ملي و فاقد سند معتبر تك برگ ) ميباشد. نيز از مشكلات توسعه اشتغال و سرمايه گذاري ميباشد.

نام تعاونی

سال تاسیس

تعداد اعضا

مدیر عامل

نام روستا

تولید مرغ گوشتی مهر 595 (سجادی)

91

10 نفر

رضا سجادی

علی آباد سجادی

پرورش طیور غاز سفید برج اکرم

93

7 نفر

خانم صابر ماهانی

برج اکرم

شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان

   

ابوالقاسم شهمرادزاده

فهرج

شرکت تعاونی تولید تیرچه و بلوک مقاوم

90

7 نفر

آقای جلالی

فهرج

دهیاری توسعه و عمران بخش مرکزی

89

21 نفر

رضا زید آبادی

فهرج

دهیاری توسعه و عمران بخش نگین

89

16 نفر

محمد آوخ

نگین کویر

شرکت تعاونی تولید قالی و گلیم نگارستان شرق فهرج

93

83 نفر

خانم راوش

فهرج

شرکت تعاونی تولید قالی و گلیم گلچهره شرق فهرج

94

59 نفر

خانم دیوزادی

رحمت آباد

شرکت تعاونی خدمات مکانیزاسیون کشاورزی عرصه سبز بم

88

7 نفر

اقالی قربانپور

نگین

شرکت تعاونی خدمات مکانیزاسیون کشاورزی دارالصابرین فهرج

87

7 نفر

اقای کاظمی

فهرج

شرکت تعاونی منابع ظبیعی کهن فهرج

94

56 نفر

خانم غلامشاهی

فهرج

شرکت تعاونی الماس نخل کویر فهرج

95

7 نفر

 

فهرج

شرکت تعاونی پرورش انواع دام و امور کشاورزی نخلستان حسین آباد فهرج

94

7نفر

چنگیز شهیکی

نگین(قدرت اباد

شرکت تعاونی تولید شیرینی و آبنبات شهسوار کهن فهرج

95

7 نفر

مهدی شهسواری

فهرج

شرکت تعاونی پرورش مرغ گوشتی خورشید کویر فهرج

94

7

خورشیدی

یوسف آباد زیر افراز

شرکت تعاونی تولید نبات و آبنبات قنادان کهن نگین فهرج

96

7

ناصر آبیار

سکهور

شرکت تعاونی تولید پوشاک نیک طراحان شرق فهرج

94

7

معصومه سرحدی

فهرج -بلوار جمهوری

شرکت تعاونی  تولید و توزیع خواب سرای فهرج

94

7

زینب جهان آبادیان

فهرج -بلوار جمهوری

شرکت تعاونی کشاورزی 334

66

7

عباس یزدی جنت آبادی

فهرج-روستای امیریه

کشاورزی مهر535

91

7

مسلم شهمرادی

فهرج خیابان حجت

شرکت تعاونی تولید پوشاک نیلوفر آبی فهرج

94

12

شهره برخورداری

فهرج-بلوار شهدا

googlemap

 
 
آدرس: کرمان - فهرج - خیابان عمار - کوچه شهید شهمرادزاده
خیریه موسی بن جعفر علیه السلام
تلفن تماس: 03444280434

 

 

ایمیل: fahrajkhairieh@gmail.com